Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai


Investuotojai – tai bet kurie ūkio subjektai (šalies ir užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys, šalies valstybinės institucijos ir užsienio valstybės bei tarptautinės organizacijos), kurie investuoja nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą bei naudojamą turtą. Investuotojai investavimo veiksmu įgyja nuosavybės arba kreditoriaus pareikalavimo teisę investavimo objekto atžvilgiu arba teisę valdyti ir naudoti šį objektą. Investavimo objektas – tai ūkio subjekto nuosavas kapitalas, visų rūšių vertybiniai popieriai, ilgalaikis materialusis turtas ir ilgalaikis nematerialusis turtas. Reinvesticijos – tai iš ankstesnių investicijų gauto pelno investicijos tame pačiame ūkio subjekte, kuriame šis pelnas buvo gautas. Strateginis investuotojas – tai investuotojas, su kuriuo Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, pavyzdžiui, Valstybės turto fondas, sudaro investicijų sutartį. Šis terminas dažniausiai naudojamas valstybinio turto privatizavimo kontekste. Privatizuojamoms stambioms valstybinėms įmonėms dažnai reikia ne tik finansinės injekcijos, bet ir bendro gamybos proceso pertvarkymo bei geresnio valdymo, ką ir užtikrina strateginis investuotojas.

Komentarai