Kas esame? (įmonės SWOT analizė)


Analizuojant įmonės vidinę aplinką tiriama rinka, naujų produktų kūrimas, planavimo procesas, technologija, vartotojų aptarnavimas, žmonių darbo ypatumai, finansų ir techninių išteklių panaudojimas, ekologinių problemų sprendimas, ryšiai su visuomene, tobulėjimo procesas.

Analizuojant išorinę aplinką tiriama verslo šakos teisinė, socialinė, ekonominė, technologinė, politinė aplinka.

 

Vidiniai veiksniai

 

Stiprybės

 

Silpnybės

 

Išoriniai veiksniai

 

Grėsmės

 

Galimybės

 

Pildant SWOT analizės lentelę atliekami šie veiksmai:

• Veiklos stiprybes nustatome atsakydami į klausimus: ką mes darome gerai, už ką mus vertina, kokia mūsų konkurencinė padėtis, kokie mūsų ištekliai?

• Veiklos silpnybes nustatome atsakydami į klausimus: ką darome netobulai, kas galėtų būti pagerinta, ko turėtume vengti, kas dažniausiai nepatinka mūsų produktų/paslaugų pirkėjams?

• Išorinės galimybės ir grėsmės analizuojamos atsakant į tokius klausimus: kokių verslo aplinkos pokyčių tikimės artimiausiu metu, kaip tie pokyčiai paveiks mūsų įmonę (galimybės/pavojai), kokios galimybės atsiveria, ką daro kiti, ko mes nedarytume, ką daro mūsų konkurentai, ar technologiniai pokyčiai kelia pavojų įmonės veiklai ir t. t.

Užpildyta lentelė – puiki priemonė vėlesniems veiksmams suplanuoti – stip rybėms akcentuoti, silpnybėms šalinti, galimybėms išnaudoti ir grėsmėms išvengti.

 

Komentarai